صفحه در حال بارگذاری ...

اخلاق حرفه ای

در مقام يك مهندس سوگند ياد مي‌كنم كه دانش و توانايي خود را در راه بهبود زندگي بشري مصروف داشته و در اين راه مقدس سستي و رخوت در من راه نيابد.
سوگند ياد مي‌كنم كه از علم خويش جز در راه مشروع و شرافتمندانه استفاده ننموده، زندگي و پيشه خود را با قوانين عالي بشريت منطبق سازم.
سوگند ياد مي‌كنم كه خدمت را بر درآمد، افتخار و آبروي حرفه‌ام را بر نفع شخصي ارجح داشته و منافع مردم را برتر از همه تمايلات خويش قرار دهم.
با تواضع و خشوع، از خداوند مهربان براي انجام تعهدات اخلاقيم توفيق خواسته و با ايمان به آنها به شرافتم سوگند ياد مي‌كنم.

دانلود آیین نامه اخلاق حرفه ای جامعه مهندسین مشاور

 

free web hit counter